Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Ansættelse af pensionerede lærere i midlertidige stillinger

I medfør af skrivelse fra Undervisningsministeriet af 10. marts 2015 har skolerne adgang til at ansætte pensionerede lærere i midlertidige stillinger på timebasis. En sådan ansættelse sker uden for overenskomst.

Aflønning sker inden for en nærmere aftalt timeløn i intervallet 236 kr. – 334 kr. pr. time (31.12-2012-niveau) for undervisningsopgaver og en nærmere aftalt timeløn i intervallet 170 kr. - 269 kr. pr. time (31.12-2012-niveau) for andre opgaver. De anførte timelønninger er inkl. forberedelse. Bemærk, at der til en sådan ansættelse ikke betales pension.

For så vidt angår sygdom, opsigelsesvarsler, ferie mv. finder principperne i funktionærloven anvendelse. Ferieloven finder desuden anvendelse.

Vi henleder opmærksomheden på, at aftaler af denne art bør være af midlertidig art og af højst ét års varighed med angivelse af en udløbsdato; eksempelvis udløb af normperioden ved et skoleårs afslutning. Ønskes ansættelsen fortsat i efterfølgende skoleår, bør der således taget aktiv stilling til dette via udarbejdelse og underskrivelse af en fornyet aftale om midlertidig ansættelse.

Sekretariatet kan yde bistand m.h.p. at udfærdige en brugbar aftaletekst. 
(28.06.2021/NS)

Hent skrivelse fra 2015