Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Bestyrelsen på skolen

Den overordnede ledelse af skolen varetages af en bestyrelse, som er ansvarlig for skolens drift overfor børne- og undervisningsministeren, jf. lov om friskoler og private skole, mv. §5, stk. 7. 

I denne korte sætning indrammes essensen af en bestyrelses ansvar. Men hvordan forstår man mere præcist indholdet i vendingen overordnet ledelse? På denne og tilhørende undersider kan du danne dig et overblik over dette. Siderne præsenterer ligeledes redskaber og standarder, som kan understøtte bestyrelsen i denne opgavevaretagelse i det hele taget. 

I korthed kan overordnet ledelse resumeres i følgende overblik:

 • Bestyrelsen er den valgte ledelse.
 • Bestyrelsen, og dens medlemmer individuelt, skal varetage skolens – og ikke personlige eller sær - interesser.
 • Bestyrelsen har et stort ansvar for det gode samarbejde.
 • Bestyrelsen har ansvar for skolens kultur og er gennem sin egen arbejdsmåde et eksempel på, hvordan skolens værdier udfoldes i praksis.
 • Bestyrelsen har det økonomiske, juridiske og ledelsesmæssige ansvar for skolen og skal på betryggende vis varetage dette ansvar. 
 • Bestyrelsesarbejdet bør koncentreres om de lange linjer og de overordnede problemstillinger.
 • Bestyrelsen skal være bevidst om, at skolen er en arbejdsplads for elever, lærere, pædagoger, ledere og teknisk-administrative medarbejdere.

Det er bestyrelsen, der i sidste ende kan træffe beslutning om skolens drift og udvikling, ligesom det er bestyrelsen, der har ansvaret for skolens samlede økonomi. Dermed er de beslutninger, bestyrelsen træffer, som udgangspunkt endelige, da de ikke kan indbringes eller omgøres af anden myndighed, herunder Undervisningsministeriet, medmindre der er tale om forhold, der strider mod lovgivningen. Bestyrelsen ved lilleskolen har således i sidste ende det fulde institutions- og arbejdsgiveransvar.

MEN ovenstående betyder imidlertid ikke, at bestyrelsen bør påtage sig den konkrete og driftsrelaterede ledelse i dagligdagen. Det bør en bestyrelse være endog meget varsom med. Daglig driftsrelateret ledelse varetages bedst af den daglige og ansatte ledelse (af lov om friskoler og private skoler mv. paragraf 6 fremgår det, at skolens leder har den daglige pædagogiske ledelse af skolen). Men bestyrelsen bør naturligivs efterspørge orienteringer og være velunderrettet, og - hvis og når det anses for påkrævet - indgå i drøftelser med den ansatte ledelse og eventuelt angive og støtte op om overordnede sigtelinjer for retning og tiltag, som udfoldes af ledelsen. 

Ligeledes er det meget vigtigt også at fastslå, at den pædagogiske ledelse af skolen specifikt er og skal være forankret hos den ansatte skoleleder. Et forhold som fremhæves præcist i både lovgivningen og vedtægtsbekendtgørelsen, og som skal være afspejlet i skolens egen vedtægt og daglige praksis. 

I Lilleskolernes Sammenslutning anbefaler vi, at skolens bestyrelse og dens enkelt-medlemmer i udøvelsen af bestyrelseshvervet inddrager følgende to "leveregler": 

 • At iagttage, hvad der tjener skolens bedste, og
 • At iagttage et armslængde-princip, hvorved man giver den ansatte ledelse plads og rum til at lede, men holder sig ajour på basis af information og dialog om skolens udfordringer med afsæt i skolelederens løbende orienteringer. 

Uanset ovenstående anbefalinger kan der naturligvis opstå situationer, hvor en bestyrelse finder det påkrævet at intervenere mere direkte. I sådanne spørgsmål bør bestyrelsen tilstræbe at handle samlet og ikke splittet, og der bør sigtes på dialog med den ansatte ledelse, som efterfølgende vil være ansvarlig for at sikre implementering af de beslutninger, som måtte skulle iværksættes. 

Også når bestyrelsen handler således, skal den være opmærksom på, hvad der tjener skolens bedste. Og bestyrelsens medlemmer skal være opmærksom på ikke at forfølge personlige eller særinteresser, da de ad denne vej vil komme i konflikt med forvaltningslovens regler om habilitet. 

"Gode råd til bestyrelsesarbejdet"

Med en ny og opdateret udgivelse "Gode råd til bestyrelsearbejdet" sætter Lilleskolernes Sammenslutning fokus på godt bestyrelsearbejde; på bestyrelsens ansvar, opgaver og rolle på lilleskolerne.

Hent håndbogen Gode råd til bestyrelsesarbejdet udgivet april 2024

Senest opdateret: 24. april 2024/LL

 • Nyheder & udgivelser
 • Lilleskoler & skoleliv
 • Administration & ledelse
 • Kurser mv.
 • Om os