Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Børneattester

Det er lovpligtigt, at indhente børneattest på medarbejdere og frivillige, der færdes blandt børn og unge under 15 år. Ved en vurdering af hvilke personer, der er omfattet af bekendtgørelsen om indhentelse af børneattest, er det den funktion, den pågældende udfører, der er afgørende – ikke personens titel. Det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis.

Det er derudover en betingelse for pligten til at indhente børneattest, at personen skal have fast tilknytning til skolen. Ved fast tilknytning forstås, at det fra ansættelsens eller beskæftigelsens start har været hensigten, at personens tilknytning til skolen skal have mere end enkeltstående eller kortvarig karakter. I disse tilfælde skal børneattest være indhentet, inden personen tiltræder som ansat eller beskæftiget.

I tilfælde, hvor personen ikke er tiltænkt en fast tilknytning, skal der under alle omstændigheder indhentes børneattest senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor den pågældende har været tilknyttet i 3 tilfælde indenfor 3 måneder eller i en sammenhængende periode af mere end 1 uges varighed, forudsat at personen fortsat skal være tilknyttet skolen.

Der skal dermed ikke, som udgangspunkt, indhentes børneattest på forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til ved forældredag eller lejrskole. Hvis skolen lokalt vurderer, fx ved lejrskole med overnatning mv., at man som fast procedure indhenter børneattest på deltagende forældre, så er der intet til hinder for dette. Lav evt. en note om dette i informationsskrivelserne til lejrskolerne.

Husk at børneattesten ikke må arkiveres og opbevares.

Der skal ikke indhentes børneattest løbende for ansatte, fx hvert 5. eller 10. år - og der skal heller ikke ny børneattest for en genansættelse ved sammen ansættelsessted, når afbrydelsen beror på naturlig pause.

Hvis skolen undlader at indhente børneattest, kan den drages til ansvar i henhold til straffeloven (bøde).

Børneattester rekvireres via politiet, som i forbindelse med sagsbehandlingen også indhenter samtykke.

Det skal noteres i personalemappen at attesten er rekvireret.

Hent bekendtgørelse om indhentelse af børneattest

Rekvirer børneattest via politiet

Senest opdateret: 29. maj 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os