Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Seniorbonus

Seniorbonus - nye regler fra januar 2024

Fra d. 1. januar 2024 gælder en ny aftale om seniorbonus. Aftalen gælder fuldt ud for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler og er desuden gældende i overenskomsterne med HK og 3F, men altså ikke i BUPL/FOA. Aftalen erstatter den tidligere aftale om seniorbonus, som trådte i kraft 1. april 2022

Aftalen gælder for månedslønnede.

Hent det nye cirkulære om seniorbonus fra juni 2023

Ansatte optjener en bonus på 0,8 % af den fast påregnelige månedsløn fra og med d. 1. januar i det kalenderår, hvor den ansatte fylder 62 år. Bonussen udbetales månedligt med den ansattes løn iøvrigt. Bonussen er pensionsgivende. Se mere om beregningsgrundlaget i cirkuæret.

Den ansatte og skolen kan aftale, at bonussen indbetales som ekstra pensionsbidrag.

Som det andet element i reglerne har ansatte adgang til afvikling af årlige seniordage med lønfradrag. 

Ansatte, der fylder 62 år i første halvår, har ret til at afholde 2 seniordage med lønfradrag i det kalenderår, hvori de fylder 62 år. Ansatte, der fylder 62 år i andet halvår, har ret til at afholde 1 seniordag med lønfradrag i det kalenderår, hvori de fylder 62 år. Seniordagene skal afvikles som hele fridage. Lønfradraget beregnes med 4,62% pr. fridag af den ansattes fast påregnelige  månedsløn. Ved ansættelsesforholdets ophør, bortfalder ikke-afholdte seniordage med lønfradrag.

Efterfølgende (fra kalenderåret efter, det fyldte 62. år) har ansatte ret til af afholde 2 årlige seniorfridage med lønfradrag.

Den ansatte skal i så god tid som muligt give besked til skolen, om at vedkommende ønsker at afvikle seniordage. Skolen beslutter placeringen af seniordagene efter drøftelse med den ansatte. Den ansattes ønsker skal, så vidt muligt, imødekommes medmindre der er særlige driftsmæssige hindringer. Almindelig undervisning vil normalt ikke udgøre en hindring.

Seniorbonus i 2023

Den gamle aftale om seniorbonus, aftalt med OK21 og gældende fra 2022, var en årlig bonusudbetaling (opsparingsordning), som også kunne konverters til fridage eller pension. Bonusudbetalingen i fra kalenderåret 2023 kan dog ikke konverteres til fridage, men skal udbetales med lønnen for januar 2024 som en engangsbetaling. Udbetalingen skal ske efter de gamle regler, ligesom ved udbetalingen i januar 2023. Her er den samlede pension en del af beregningsgrundlaget – modsat den nye ordning, hvor bonussen er pensionsgivende.

Se mere om beregningsgrundlaget i cirkulæret fra december 2021

Senest opdateret: 7. november 2023/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os