Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Afskaffelse af Store Bededag

Orienteringsbrev fra STUK fra 4. juni 2024

---

Vær opmærksom på at der med overenskomsforhandlingerne i 2024 og CFU-forliget blev indgået en aftale om at tillægget for afskaffelse af st. bededag blev afskaffet til fordel for at feriegodtgørelsen pr. 1. april 2024 blev hævet fra 1,5% til 2,02%. Tillæg for afskaffelse af st. bededag bliver således en engangsudbetaling for pesonale omfattet af statens ferieaftale. 

Ministeriet har i orienteringsbrev fra 14. december 2023 præciseret, at lønkompensationen for afskaffelse af st. bededag ikke må ske månedligt. Læs længere nede.

Folketinget har 28. februar 2023 vedtaget lovforslaget om konsekvenserne ved afskaffelse af store bededag som helligdag. 

Det betyder, at store bededag fra og med 2024 skal anses som en almindelig ekstra arbejdsdag, hvor de løn- og ansættelsesvilkår, som i øvrigt gælder på almindelige arbejdsdage, finder anvendelse.

Det vil samtidig sige at nettoårsnormen for en fuldtidsansat øges med 7,4 timer, og det betyder fx for lærernes vedkommende, at nettoarbejdstiden i 23/24 øges hermed fra 1672,4 timer til 1679,8 timer.

Når den aftalte arbejdstid bliver forøget, vil lønmodtagerne blive kompenseret for et beløb svarende til værdien af en almindelig arbejdsdag.

Lønmodtagere, som modtager en fast månedsløn, vil optjene et løntillæg, der svarer til værdien af en almindelig arbejdsdag. Løntillægget er opgjort til 0,45 % af årslønnen. Løntillægget bliver optjent løbende og kan, efter loven, enten afregnes som en årsmodel eller en månedsmodel. Dog har Medarbejder og Kompetencestyrelsen med et nyt cirkulære fra december 2023 præciseret at afregningen, for de statslige overenskomster, skal ske to gange årligt med lønnen i maj og august. Afregningen følger således ferietillægget. Vær opmærksom på at afregningsgrundlaget ikke er ens for ferietillæg og kompensationen for afskaffelsen af st. bededag.

Ovenstående er altså nyt set i forhold til tidligere udsendte orientering;

Orientering om konsekvenserne om afskaffelse af st. bededag som helligdag

I det nye orienteringsbrev, dateret 14. december 2023, gør Styrlesen for Undervisning og Kvalitet (STUK) opmærksom på følgende;

STUK skal hermed præcisere styrelsens orienteringsbrev af 26. juni 2023 og oplyse, at udbetaling af løntillægget skal følge vejledningen i cirkulæret, i det omfang den ansatte er omfattet af en overenskomst, der er indgået af eller efter bemyndigelse fra finansministeren. Løntillægget, der følger af loven, skal således udbetales to gange årligt sammen med lønnen for maj og august. For så vidt angår ansatte, der ikke er omfattet af en sådan overenskomst, er henstillingen, at cirkulæret følges tilsvarende.

Præcisering af orienteringsbrev fra december 2023

Cirkulære om udbetaling af løntillæg efter lov 214 af 17. maj 2024

Senest opdateret: 4. juni 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os