Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Ansættelse af pensionerede lærere 

Skolerne kan med virkning fra 1. juni 2022 og fremover ansætte pensionerede lærere efter overenskomst; konkret organisationsaftalen for ansatte lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler. Baggrunden herfor er cirkulære af 11. maj 2022 om overenskomstdækning af pensionerede.  

Formålet med det nye regelsæt er at gøre det enklere for ansatte på tjenestemandsvilkår, der har ladet sig pensionere, at genoptage aktiv beskæftigelse, hvis de ønsker dette.  

De nye regler betyder, at i det omfang skolen ansætter pensionerede lærere fra 1. juni 2022 og fremover, skal sådanne ansættelser ske efter organisationsaftalens regelsæt og IKKE på individuel kontrakt, som det hidtil har været kutyme.

Lærere, som forud for 1. juni 2022 har været ansat efter individuel kontrakt og fortsat skal være ansat på skolen, skal overgå til overenskomst snarligt hensigtsmæssigt og senest 1. januar 2023. Skolen afgør tidspunkt efter drøftelse med den ansatte – og dette kan skolen så passende gøre eksempelvis ved fornyelse af en hidtidig tidsbegrænset individuel kontrakt, hvis begge parter er interesserede i en fortsættelse af ansættelsesforholdet.

Ved overgang fra individuel kontrakt til ansættelse efter organisationsaftalen bortfalder denne individuelle kontrakt i sagens natur. 

Det skal fremhæves, at hensigten med reglerne IKKE er at tilskynde til, at tjenestemandsansatte går på pension for efterfølgende at lade sig ansætte på vilkår gældende i organisationsaftalen. Og i denne forbindelse understreges tillige, at det er en forudsætning for ansættelse af pensionerede efter organisationsaftalen, at der har været en faktisk og reel fratrædelse.

En entydig definition af faktisk og reel fratrædelse gives ikke i cirkulæret. Sekretariatets tolkning er indtil videre, at en medarbejder - som minimum - skal være fuldstændigt slutafregnet og have været fratrådt sin stilling i en periode. (Når der måtte komme en fortolkning fra ministeriet, opdaterer vi naturligvis hermed. Indtil da, anbefales det at anvende den skitserede tolkning).

Cirkulære om overenskomstdækning af pensionerede (Medst. 028-22)

STUK's orienteringsbrev om overenskomstdækning af pensionerede (lærere) på det frie grundskoleområde

Vi står i sekretariatet selvfølgelig til rådighed med vejledning om ændring og håndtering af denne. 

For en sikkerheds skyld fremhæves, at skolerne med ovenstående in mente ikke længere adgang til at ansætte pensionerede lærere i midlertidige stillinger på timebasis efter individuel kontrakt uden for overenskomst. 

Senest opdateret: 4. august 2022/NS

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os