Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøloven bestemmer, at eleverne har ret til et godt psykisk, fysisk og æstetisk undervisningsmiljø. Mindst hvert tredje år skal skolerne lave og offentliggøre en undervisningsmiljøvurdering, der beskriver skolens undervisningsmiljø og eventuelle udfordringer. Hvis der er problemer med undervisningsmiljøet, skal skolen lave en handlingsplan for, hvordan de løses.

Hvis der er problemer med det psykiske undervisningsmiljø, for eksempel hvis en elev bliver mobbet, har både skolen og forældrene et ansvar. Elever og forældre kan altid kontakte skolens leder eller lærere, hvis de oplever problemer med mobning. Skolen skal forsøge at finde årsagen til mobningen gemmen samtaler med de involverede elever og deres forældre.

Hent undervisningsmiljøloven

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har udarbejdet materialer til arbejdet med trivselsmålingen. Der er vejledningsmateriale og eksempler på undervisningsforløb, der kan bruges til at gennemføre trivselsmålingerne og til at følge op på dem. 

DCUM er en institution under ministeriet, der arbejder for at sikre et godt undervisningsmijø på alle uddannelsesinstitutioner.

Grundskole - Dansk Center for Undervisningsmiljø (dcum.dk)

Antimobbestrategi

Alle grundskoler og ungdomsuddannelser skal have en antimobbestrategi. Og strategien skal være offentligt tilgængelig – for eksempel på skolens hjemmeside.

Hvad skal antimobbestrategien indeholde?

En antimobbestrategi skal indeholde retningslinjer for, hvordan uddannelsesstedets ledelse vil forbygge og håndtere mobning – herunder digital mobning – i praksis. Det kan for eksempel være, hvem der har ansvar for at forebygge og gribe ind, samt hvordan:

  • man konkret forebygger mobning
  • man forebygger og håndterer digital mobning
  • man opdager mobning
  • man håndterer konflikter
  • elever og forældre inddrages

Hent skabelon "Værdisæt og antimobbestrategi"

Vold og krænkende adfærd blandt elever

Det er skolers pligt at reagere, hvis der er mistanke om mistrivsel, mobning, krænkende adfærd eller vold blandt skolens elever. Alle elever har ret til et godt og trygt undervisningsmiljø.

Skoler skal have forebyggende tiltag rettet mod individet og rettet mod fællesskabet i skolen fx ved skolens ordensregler. Skolers kultur, normer og værdier kan i sig selv iagttages som forebyggende faktorer.

Skolen skal ved mistanke eller konkret viden om mistrivsel, mobning, krænkende adfærd eller vold blandt skolens elever handle og iværksætte foranstaltninger, der effektivt bringer problemerne til ophør. 

Folkeskolen er underlagt bekendtgørelse og tilhørende vejledning ”om fremme af god orden i folkeskolen” og det er oplagt at orientere sig i disse, når ordensregler og værdisæt overtrædes. På UVM hjemmeside herunder er også adgang til ”ofte stillede spørgsmål” om sanktionsmuligheder og andre foranstaltninger.

Børne- og undervisningsministeriet; Ordensregler

Sikkerhed og kriseberedskab

Det er centralt for skolen at sikre et godt og sikkert undervisningsmiljø, som skal forebygge alvorlige hændelser og krisesituationer. Et godt undervisningsmiljø kan hjælpe med til at forhindre eller begrænse kriser og konflikter, hvilket undervisningsmiljøloven også påpeger.

Børne- og Undervisningsministeriet har revideret vejledningen ”Sikker-hed og Kriseberedskab – råd og vejledning til skoler og uddannelsesin-stitutioner”. Formålet med vejledningen er at tilvejebringe et overblik over viden og anbefalinger om hvordan alvorlige hændelser i en skole-sammenhæng kan forebygges og håndteres. Vejledningen giver viden om, hvordan alvorlige sikkerhedsrisici kan håndteres og forebygges, herunder væbnede overfald.

Vejledning; Sikkerhed og kriseberedskab (2020)

Senest opdateret: 2. april 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os