Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Tilsyn med skolens undervisning

Frie grundskoler har en udstrakt grad af frihed til at tilrettelægge deres undervisning, så den passer til den enkelte skoles egenart og formål.

Ifølge friskolelovens (FL) §1, stk. 2, skal skolerne dog give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen - stå mål med kravet - ligesom skolerne skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene - frihed og folkestyre-kravet. FL §5, stk. 2, fastslår endvidere, at skolerne i deres virke skal være uafhængige - uafhængighedskravet. Det følger desuden af friskolelovens § 2, stk. 3, at undervisningssproget skal være dansk.

Tilsynet med de frie grundskoler føres på tre måder;

1) Forældrekredsens tilsyn;

Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole at føre tilsyn med skolens ”almindelige virksomhed”. Forældre, der har valgt en fri grundskole til deres barn, har et medansvar for barnets skolegang og undervisning. Forældrenes tilsyn er det tilsyn, der er tættest på skolens dagligdag. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen har retningslinjer for, hvordan de kan føre tilsyn. Forældrenes tilsyn kan ikke overtages af den forældrevalgte tilsynsførende. Forældrene skal ikke føre tilsynet hver for sig, men som samlet forældrekreds, og tilsynet kan foregå ved aktiv deltagelse i barnets skolehverdag.

2) Certificeret tilsyn eller selvevaluering;

Det er forældrekredsens afgørelse, om den ønsker at benytte en certificeret tilsynsførende, eller om skolen skal lave selvevaluering efter en af ministeriet godkendt model. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor forældrekredsen skal vælge tilsynsform. I praksis har de fleste bestyrelser lavet en indstilling til valg af tilsynsform inden forældrekredsmødet (den årlige generalforsamling).

Forældrekredsen kan vælge en eller flere certificerede tilsynsførende til at føre tilsyn. Forældrekredsen afgør funktionsperiodens længde, dog højst 2 år. Genvalg kan også finde sted, dog højest 6 år i en periode på 11 år. Forældrekredsen kan også bede kommunen udpege en certificeret tilsynsførende. I praksis har de fleste bestyrelser lavet en indstilling til valg af tilsynsførende inden forældrekredsmødet. Skolen betaler et honorar til den eller de tilsynsførende. Den tilsynsførende skal blandt andet føre tilsyn med:

- Om skolens samlede undervisning står mål med den, der gives i folkeskolen
- Om elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og evt. historie
- Om skolen lever op til frihed- og folkestyreparagraffen i undervisningen og hele dens virke
- Om undervisningssproget er dansk, medmindre der er givet dispensation

Den tilsynsførende skal på baggrund af sit tilsyn afgive en tilsynserklæring. Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at den tilsynsførende har afgivet erklæringen til Undervisningsministeriet, og at erklæringen offentliggøres på skolens hjemmeside. Se menupunkt til venstre om hvordan man bliver certificeret. Her finder du også en liste hos UVM over alle de certificerede.

Selvevaluering; Se menupunkt til venstre.

3) Det ministerielle tilsyn;

Staten fører tilsyn med skolernes overholdelse af love og regler, skolernes økonomi og undervisningens kvalitet. Styrelsen for undervisning og kvalitet varetager tilsynet. Hvis skolen udtages til et tilsyn, bør bestyrelsen involveres. Ministeriet kan de facto lukke skolen ved at fratage skolen tilskuddet, hvis tilsynet viser, at skolen ikke lever op til gældende love og regler. Tilsynet tager udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af de enkelte skolers ledelse og bestyrelser.

Se mere under ”statens tilsyn” i menuen til venstre

Senest opdateret: 23. maj 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os