Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Tjenesterejser, regler og satser for kørsel, overnatning

Om rejsegodtgørelse, opdaterede satser pr. 1. januar 2024

Skolens medarbejdere modtager godtgørelse for rejseudgifter efter de regler, der følger af overenskomsterne og aftalte ansættelsesvilkår. I praksis vil det sige, at man følger statens regler om tjenesterejser og om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter. 

Undervisningsministeriet har udsendt en vejledning (19. juni 2003) om kørselsgodtgørelse. I vejledningen præciseres betingelserne for at udbetale kørselsgodtgørelse, herunder reglerne om kørselsbemyndigelse. De aktuelle satser offentliggøres i et cirkulære fra Medarbejder og Kompetencestyrelsen og grundlaget fremgår af Tjenesterejseaftalen. 

Satserne reguleres normalt hvert år pr. 1. januar. Pr. 1. januar 2024 udgør de mest almindelige satser:

  • Almindelig godkendt kørsel: 2,23 kr. pr. km.
  • Kørsel i henhold til bemyndigelse: 3,79 kr. pr. km.
  • Time og dagpenge uden måltidsreduktion (Danmark): 494,00 kr. pr. døgn.
  • Time og dagpenge uden måltidsreduktion (Udlandet): 574,00 kr. pr. døgn.

Godtgørelserne er skattefri, men udbetalingerne skal oplyses til skattevæsnet.

Se mere om de aktuelle cirkulærer og regler nederst på siden.

Du finder også de opdaterede satser i skoleforeningernes løntabel under fanen "generelle satser".

Hent løntabel

Time- og dagpenge / diæter

Tjenesterejser har sit eget kapitel i PAV (Personaleadministrativ vejledning). Kapitlet beskriver de regler om udgiftsdækning, der gælder i forbindelse med rejser, der foretages som et led i arbejdet.

Se mere her i kapitel 21

Det er tjenesterejseaftalen, der regulerer de ansættelsesretlige regler, der gælder for statsansatte på tjenesterejser. Det afhænger af tjenesterejsens karakter, hvorledes merudgifter til måltiger o.l. godtgøres, idet der skal sondres mellem tre former for rejser;

1) Tjenesterejser under 24 timer;

Uanset rejsemålet sker godtgørelsen i form af refusion af rimelige merudgifter til måltider og lign. mod dokumentation. Der kan således bl.a. ikke udbetales timepenge for en rejse, der varer under 24 timer, selv om den er forbundet med overnatning

2) Tjenesterejser på minimum 24 timer med overnatning i DK

Udgangspunktet er, at godtgørelsen ydes i form af time- og dagpenge.

Der skal ikke foreligge dokumentation for afholdte udgifter i forbindelse med udbetaling af time- og dagpenge.

3) Tjenesterejser på minimum 24 timer med overnatning i udlandet

Udgangspunktet er, at rimelige merudgifter til måltider dækkes mod dokumentation. Derudover ydes procentgodtgørelse til dækning af småfornødenheder

Det er tjenestestedet, der skal skønne over og afgøre, om der er tale om rimelige merudgifter til måltider o.l.., som det har været nødvendigt at afholde - herunder om det er rimeligt at godtgøre merudgiften.

Skal skolen udbetale time- og dagpenge og procentgodtgørelse ved fx lejrskole?

Ja, som udgangspunkt jf. det skitserede under nr. 2, men merudgifterne kan også dækkes ”efter regning”, og det er væsentligt at holde sig formålet for øje;

Aftalens formål er at dække de merudgifter, der er forbundet med tjenesterejser. Ved merudgifter forstås alene de ekstraudgifter, som den ansatte påføres på en tjenesterejse. Der kan derfor ikke hverken direkte eller indirekte gives økonomisk kompensation for ulemper e.l. Honorering for eventuelle ulemper, f.eks. særligt belastende rejseaktivitet eller varetagelse af særlige opgaver i forbindelse med tjenesterejser, må ske via de muligheder, der ligger i den lokale løndannelse.

Hvis det således på tjenesterejsen ikke er muligt at have merudgifter, så kan der sættes spørgsmål om arbejdstager har et regulært krav hos arbejdsgiver. Eksemplet kunne være en lejrskole, hvor der er ”taget hånd” om alle merudgifter, og hvor det ikke er muligt at købe noget.

PAVs afsnit 21.1.3 beskriver ligeledes af forholdene på de statslige institutioner ikke er ens, så man netop giver mulighed for lokal tilpasning i forbindelse med tilrettelæggelse af tjenesterejsen.

Husk at satserne for time- dagpenge skal reduceres for diverse betalte måltider. Satserne fremgår også af løntabellen under fanen ”generelle satser”.

Hent løntabel

Senest opdateret: 20. december 2023/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os