Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Efterindtægt

Hvis en overenskomstansat medarbejder dør efter ansættelse i mindst 1 år, har en eventuel ægtefælle/registreret partner og umyndige børn, som medarbejderen har forsørgerpligt overfor, krav på udbetaling af efterindtægt.

Efterindtægt beregnes ud fra den løn inkl. pension, medarbejderen fik på tidspunktet for dødsfaldet, som 1, 2 eller 3 måneders løn, når medarbejderen har været ansat henholdsvis 1, 2 eller 3 år. Beløbet er ikke feriepengeberettiget. Beløbet udbetales som løbende måneder.

Hjemmelen til udbetaling af efterindtægt findes i funktionærlovens § 8

Der ydes efterindtægt, selvom afdøde er i opsagt stilling på tidspunktet for dødsfaldet, også selvom ansættelsesforholdet ville være ophørt inden udløbet af perioden, der skal udbetales efterindtægt.

Beløbet er ikke en betaling til den afdøde, men til den afdødes ægtefælle eller børn. Hvis ikke ægtefællen eller børnene har en personlig konto, bør vedkommende oprette en til formålet. Det skal desuden registreres på ægtefællens eller børnenes skattekort og ikke den afdødes. Det betyder også, at ægtefællen eller børnene skal oprettes i lønsystemet for at udbetalingen kan foretages.

Lærerne / Børnehaveklasseledere og ledere

Fællesoverenskomsten §23;
De ansatte er omfattet af funktionærlovens regler om efterindtægt.
Timelønnede er ikke omfattet er ordningen.

Pædagogerne (BUPL)

OK §2, stk. 10;
De ansatte er omfattet af funktionærlovens regler om efterindtægt.

Teknisk servicemedarbejdere mv. (3F)

OK §22;
De ansatte er omfattet af funktionærlovens regler om efterindtægt.

Administrative medarbejdere (HK)

Funktionærloven er gældende jf. §1 om overenskomstens dækningsområde.

Økonomi og dækning

Fordelingssekretariatet yder tilskud i tilfælde, hvor skolen skal betale efterindtægt.

Administrationsgrundlag for efterindtægt

Senest opdateret: 12. januar 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os