Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Fravær (elever) og sygeundervisning

Fravær i grundskolen

I Lov om friskoler og private grundskoler § 6, stk. 2 fremgår:

“Skolens leder påser, at de undervisningspligtige elever deltager i undervisningen, og kan forlange, at forældrene giver skolen skriftlig oplysning om grunden til en elevs udeblivelse fra undervisningen. Skyldes udeblivelsen sygdom af mere end 2 ugers varighed, kan skolens leder forlange lægeattest. Hvis en elev ikke opfylder undervisningspligten, indberetter skolens leder det til kommunalbestyrelsen i elevens bopælskommune.“

Registrering af fravær

Det er skolens ansvar, at den ovenstående bestemmelse bliver overholdt. Det er op til den enkelte skoleleder at vurdere, om en elev opfylder undervisningspligten. Frie grundskoler er ikke (i modsætning til folkeskolen) forpligtet til at registrere elevernes fravær, men af hensyn til undervisningspligten samt elevernes trivsel, bør skolen have måder, hvorpå der systematisk kan dannes et overblik over elevernes skolefravær.

Sygeundervisningen

Frie grundskoler er i henhold til friskolelovens § 3 forpligtet til at sørge for undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af sygdom eller af hensyn til deres sundhed og velfærd ikke kan undervises i skolen. Skolen kan søge tilskud til sygeundervisningen hos Fordelingssekretariatet.

Undervisningsministeriet har for nylig udsendt en vejledning, som udfolder bekendtgørelsens bestemmelser under overskrifter som ”Hvornår skal der iværksættes sygeundervisning”, ”Hvem er ansvarlig for at iværk-sætte sygeundervisning”, ”Hvordan følges der op efter et forløb med sygeundervisning”. Også emner som fjernundervisning, sygeundervisning i hjemmet og på sygehus behandles.

Bekendtgørelse om sygeundervisning af 20. juni 2014

Vejledning til bekendtgørelse om sygeundervisning 2023

LS Aktuelt uge 18, 2023; Ministeriets tilsyn med sygeundervisningen

Senest opdateret: 10. maj 2023/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os