Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Fravær (elever), ferie/fri udenfor skoleferie - og sygeundervisning

Fravær i grundskolen

I Lov om friskoler og private grundskoler § 6, stk. 2 fremgår:

“Skolens leder påser, at de undervisningspligtige elever deltager i undervisningen, og kan forlange, at forældrene giver skolen skriftlig oplysning om grunden til en elevs udeblivelse fra undervisningen. Skyldes udeblivelsen sygdom af mere end 2 ugers varighed, kan skolens leder forlange lægeattest. Hvis en elev ikke opfylder undervisningspligten, indberetter skolens leder det til kommunalbestyrelsen i elevens bopælskommune.“

Registrering af fravær

Det er skolens ansvar, at den ovenstående bestemmelse bliver overholdt. Det er op til den enkelte skoleleder at vurdere, om en elev opfylder undervisningspligten. Frie grundskoler er ikke (i modsætning til folkeskolen) forpligtet til at registrere elevernes fravær, men af hensyn til undervisningspligten samt elevernes trivsel, bør skolen have måder, hvorpå der systematisk kan dannes et overblik over elevernes skolefravær.

Sygeundervisningen

Frie grundskoler er i henhold til friskolelovens § 3 forpligtet til at sørge for undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af sygdom eller af hensyn til deres sundhed og velfærd ikke kan undervises i skolen. Skolen kan søge tilskud til sygeundervisningen hos Fordelingssekretariatet.

Undervisningsministeriet har for nylig udsendt en vejledning, som udfolder bekendtgørelsens bestemmelser under overskrifter som ”Hvornår skal der iværksættes sygeundervisning”, ”Hvem er ansvarlig for at iværk-sætte sygeundervisning”, ”Hvordan følges der op efter et forløb med sygeundervisning”. Også emner som fjernundervisning, sygeundervisning i hjemmet og på sygehus behandles.

Bekendtgørelse om sygeundervisning af 20. juni 2014

Vejledning til bekendtgørelse om sygeundervisning 2023

LS Aktuelt uge 18, 2023; Ministeriets tilsyn med sygeundervisningen

Forældrevalgt fravær (ferie udenfor skoleferier o.l.)

Når forældre selv vælger, i en længere periode (uden at definere dette nærmere), at fritage eleverne fra den fysiske undervisning på skolen, så er det en beslutning forældrene træffer, og så bør opfyldelse af undervisningspligten overgå fra skole til forældre. Eleverne udskrives fra skolen evt. fulgt af en hensigtserklæring om, at eleven kan starte igen på skolen, når familien er tilbage. Dette er ikke det samme som at garantere en plads.

Hvis førstnævnte konklusion ikke er den rette og eleven vedbliver med at være indskrevet evt. fordi fraværsperioden ikke er så lang, og skolen og forældrene ser det som vigtigt at tilhørsforholdet til skolen bevares, så skal skolen være opmærksom på følgende;

Skolen er ansvarlig for at undervisningspligten opretholdes. Skolen skal kunne dokumentere, at der er lagt en plan for fraværsperioden og der opretholdes løbende kontakt i fraværsperioden. Der kan være mange argumenter for at dette er den bedste løsning, og omdrejningspunktet i beslutningsgrundlaget må være, hvordan eleven modtager undervisning, som står i mål med.

Læs mere i artikel fra LS Aktuelt nr. 16, uge 48 23/24

Senest opdateret: 23,. februar 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os