Lilleskolernes Sammenslutning

Arbejdspladsvurdering

En APV kan fx være tilgængelig ved at hænge på væggen på personalestuen eller ligge på intranettet. Det vigtigste er, at medarbejderne og ledelsen ved, hvor de kan finde den.

 

Arbejdspladsvurdering (APV)

Hvorfor udarbejde en APV?

APV’en er ikke bare en forpligtelse, som virksomheden har i forhold til arbejdsmiljølovgivningen. APV’en er et værktøj, som virksomheden kan bruge til at sætte sit arbejde med arbejdsmiljøet i system, og som kan bidrage til et godt arbejdsmiljø. Der er som oftest en direkte sammenhæng mellem et sundt arbejdsmiljø og fx mindre sygefravær og øget arbejdsglæde og motivation.

Virksomheden kan selv vælge de metoder og redskaber, som den vil bruge til at gennemføre APV’en. Arbejdstilsynet skal ikke godkende APV’en, men fører tilsyn med, at virksomheden gennemfører APV-processen i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Hvad skal virksomheden gøre?

I dette afsnit er det beskrevet, hvilke krav der er til virksomheden, når den skal gennemføre en APV. I arbejdsmiljølovgivningen er der krav til APV’en, som virksomheden altid skal overholde:

 • APV’en skal være skriftlig
 • APV’en skal være tilgængelig på virksomheden, så både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet kan læse den
 • APV-processen består de fire faser, som er beskrevet herunder. Den enkelte virksomhed må selv vælge de metoder og redskaber, som den vurderer, vil virke bedst
 • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om hele APV-processen

Alle virksomheder med medarbejdere skal gennemføre en APV. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at dette sker.

Hvem skal være med i APV-processen?

Når en virksomhed skal gennemføre en APV, skal arbejdsmiljøorganisationen (AMO) inddrages i hele processen. Det gælder både planlægning, gennemførelse, opfølgning og revision af APV’en. I de virksomheder, hvor der ikke er krav om AMO, skal medarbejderne deltage i APV-arbejdet på samme måde. AMO/medarbejderne skal underskrive APV’en som dokumentation for, at de har deltaget.

Det er ofte hensigtsmæssigt at aftale fælles mål og “spilleregler” for APV-arbejdet med arbejdsmiljøorganisationen. Man kan fx stille følgende spørgsmål:

 • Hvad er formålet med APV’en?
 • Er der – ud over arbejdsmiljøorganisationens medlemmer – behov for flere nøglepersoner i processen?
 • Hvilke metoder og redskaber skal bruges?
 • Hvordan og af hvem bliver eventuelle problemer registreret, prioriteret og løst?
 • Hvem har ansvaret for at fastholde aktiviteten i de enkelte afdelinger?
 • Er der behov for møder, kurser, et indledende seminar, uddannelse e.l.?
 • Er der behov for ekstern bistand, fx fra en arbejdsmiljørådgiver?
 • Hvordan opsamles erfaringerne, og hvordan bruges de i forbindelse med revision af APV’en?

Hvis en virksomhed ikke selv har tilstrækkelig indsigt til at gennemføre APV’en, skal den hente hjælp fra eksterne rådgivere. Arbejdsmiljøorganisationen skal høres, inden virksomheden henvender sig for at få hjælp.

Den 1. februar 2024 trådte en ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde i kraft. 

Målet med den nye bekendtgørelse er bl.a. at roller og opgaver i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) bliver tydeligere.

Læs mere her

En APV-proces består af fire elementer;

 1. En afdækning og risikovurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 2. Inddragelse af virksomhedens sygefravær
 3. En skriftlig handlingsplan til at løse arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses umiddelbart
 4. En gemmemførelse af handlingsplanen og opfølgning på tiltag

Læs mere om krav til APV'en

Hent AT-vejledning om systematisk arbejdmiljøarbejde

Hjælp til APV-processen

Der er meget hjælpe at hente hos Arbejdstilsynet, som også tilbyder et branchespecifikt APV-værktøj. Der er også tilknyttet en direkte APV-hotline.

Arbejdstilsynets APV-værktøj

Flere konsulentfirmaer tilbyder elektroniske værktøjer, som systematisk leder virksomheden gennem faserne i APV-processen, så lovgivningen bliver overholdt. Der findes også elektroniske løsninger, som fx letter overgangen fra kortlægning til handlingsplan.

En del Lilleskoler er kunder hos forsikringsmægleren Willis, som tilbyder et forsikringsprogram tilpasset frie grundskoler. Forsikringsprogrammet blev i 2023 udvidet med en APV-facilitet, der tilbydes i samarbejde med Woba. Efter beskrivelsen tilbyder platformen en digital og branchespecifik APV-løsning, der giver skolen mulighed for at arbejde systematisk og forebyggende med skolens arbejdsmiljø. Løsningen er gratis for eksisterende kunder.

Hent Wobas spørgeramme til APV'en

Branchearbejdsmiljørådene har også lavet informationsmateriale om APV-arbejdet, som er målrettet de forskellige brancher. Se mere her;

www.bar-web.dk

Senest opdateret: 4. marts 2024/LL

 • Nyheder & udgivelser
 • Lilleskoler & skoleliv
 • Administration & ledelse
 • Kurser mv.
 • Om os