Lilleskolernes Sammenslutning

Anmeldelse af arbejdskade

Som arbejdsgiver har du pligt til at sikre dine medarbejdere mod arbejdsskader, pligt til at anmelde arbejdsulykker og pligt til at give oplysninger til sagen.

Anmeld arbejdsskade

Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde en arbejdsskade digitalt, så hurtigt som muligt. Hvis der er sket en ulykke på skolen, har arbejdsgiver pligt til at anmelde ulykken digitalt senest 9 dage efter medarbejderens første fraværsdag. Men den skadelidte bør også selv sikre sig, at arbejdsskaden er anmeldt, da man kan risikere at få afvist skaden, hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller arbejdsgiverens forsikringsselskab ikke har modtaget anmeldelsen indenfor 1 år.

Det er ikke alene arbejdsgiveren, der kan anmelde arbejdsulykken, men også organisationer, som fx en fagforening eller den tilskadekomne selv, kan anmelde digitalt.

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde erhvervssygdomme, hvis de konstaterer eller får mistanke om, at en person har fået en erhvervssygdom. For skelnen mellem arbejdsulykke og erhvevssygdom, se længere nede på siden.

Arbejdsgiveren skal anmelde via EASY, som kan tilgås her;

Anmeldelse af arbejdsulykke

Anmeldelsen af arbejdsskaden har ligesom de lægelige oplysninger stor betydning for sagen. I anmeldelsen skal beskrives ulykken, skaden og dens følgevirkninger.

Medarbejderen kan følge sin egen sag på borger.dk. Her kan man også finde informationer om, hvilke muligheder og rettigheder den tilskadekomne har.

Arbejdsulykke eller erhvervsbetinget sygdom

Når man taler om arbejdsskader, skelner man mellem:

  • Erhvervsbetingede sygdomme: Skyldes forhold i arbejdsmiljøet, der påvirker helbredet i en skadelig retning. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere ellere længere tid. For eksempel hvis man får nedsat hørelse efter arbejde i larmende omgivelser.
  • Arbejdsulykker: En fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en uventet hændelse, eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for fem dage.

Hvis en skade kan anerkendes som en arbejdsskade, kan man i et vist omfang få dækket udgifter til behandling og/eller genoptræning, medicin og hjælpemidler. Man kan også få tilkendt erstatning for varige mén, hvis arbejdsskademyndighederne vurderer méngraden til at være over 5%.

Senest opdateret: 17. oktober 2022/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os