Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Regeringens finanslovsforslag 2024
– konsekvenser for skolens økonomi i det kommende budgetår

Torsdag den 31. august har regeringen fremlagt sit finanslovsforslag for 2024 – som altid imødeset med en vis nervøsitet og spænding! Vil forslaget justere i koblingsprocenten, og vil der i tilstrækkeligt omfang være taget højde for udvikling i priser og lønninger?

Kort om Finanslovsforslaget

Der er afgjort ikke meget nyt under solen. Finanslovsforslaget er kemisk renset for nye initiativer ligesom der ikke lægges op til besparelser. Koblingsprocenten fastholde uændret i 76%.

Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2024. Undervisningstakster, fællesudgiftstakster, samt takster for SFO og kostafdelinger er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 4,4 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset med hele 12,4%. Opregningerne har som altid afsæt i Danmarks Statistiks data.

Udover den almindelige opregning med afsæt i løn- og prisudvikling henholdsvis anlægsindekset er der faktisk godt nyt i udspillet for de frie grundskoler. Den bevarede koblingsprocent betyder, at der er tilført ekstra økonomiske ressourcer til skolerne i 2024 sammenholdt med 2023. Nettoforøgelsen af økonomiske ressourcer på den enkelte skole udgøres af differencen mellem den opregnede udvikling – se ovenfor - og forøgelsen af takster, der under ét vokser med ca. 8% i løbende priser. Differencen er altså godt 3,6%-points i det, man kan kalde faste priser - en nettoforøgelse af udgiftsrammen. 

Mere præcist er driftstilskuddet pr. årselev øget fra 55.176 kr. til 59.605 kr. i det fremlagte forslag i løbende priser.  

Hvordan stiller det skolernes økonomi i det nye år?

Samlet vurderer Lilleskolernes Sammenslutning, at finanslovsforslaget styrker skolernes økonomi. På en typisk lilleskole vil lønudgifterne udgøre mellem 75 og 80% af alle omkostninger. Og lønudviklingen er som udgangspunkt fastlagt i overenskomsterne. Det er fortsat forventningen for de kommende OK-forhandlinger, at der vil komme pæne lønstigninger som vi så det på det private ok-område i foråret 2023. Men det er ikke forventningen, at sådanne forøgede lønudgifter vil slå igennem i tilnærmelsesvist samme omfang som den procentuelle udvikling i indtægter på årselev.

Udvidelsen af skolens økonomiske ramme er absolut tiltrængt. Mange indkøbspriser/driftsudgifter er steget i pris udover, hvad indeksene indikerer. Men som sagt udgør FFL24 Lilleskolernes vurdering et udmærket økonomisk grundlag for at drive lilleskole i 2024.

Til brug for skolernes arbejde med udkast til budgetter henvises til såvel Takstkatalog FFL24 og til Tilskudsberegner for 2024. Begge kan findes via dette link på lilleskolerne.dk.

Den endelige finanslov for 2024 vedtages forventeligt i december.

Senest opdateret: 31. august 2023/NS

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os