Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Optagelse af og afsked med elever på en fri grundskole

Frie grundskoler bestemmer selv, hvilke elever de vil optage og have indskrevet, men skal før udskrivning inddrage eleven.

Inden for rammerne af friskoleloven (Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. nr. 1656 af 9. august 2021) kan en fri grundskole ifølge § 1 stk. 1 frit afgøre, hvilke elever de vil have på skolen. Det betyder, at skolen selv bestemmer, hvilke elever de vil optage på skolen, og at skolen har ret til at udskrive en elev, selvom forældrene og eleven ikke ønsker det.

Optagelse

Optagelse på en fri skole hviler på en aftale mellem forældrene og skolen. Som forældre medfører det et ansvar for at orientere sig om skolens grundlag, herunder om man kan tilslutte sig dette. På samme måde har skolen et ansvar for at orientere kommende forældre om forholdene på skolen. Den enkelte skole og de enkelte forældre må derfor sikre, at skolens overbevisning og praktiske forhold på skolen italesættes før indmeldelse.

Skolen skal altid inddrage forældrene, hvis der sker ændringer af denne aftale.

Afsked / udskrivning

Når en fri skole overvejer at afslutte samarbejdet ved at udskrive eller bortvise en elev mod elevens og forældrenes ønske, er det vigtigt, at skolens ledelse optræder professionelt. Processen omkring beslutningen bør være tydelig for både skolens ledelse, lærere og for eleven og dennes forældre.

Friskoleloven er i 2021 ændret og suppleret med §4a, hvor det fremgår at;

Skolen skal, inden skolen træffer en beslutning om udskrivning af en elev, sikre, at eleven inddrages, så elevens perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk alt efter elevens alder og modenhed. Dette skal ske ved samtale med eleven eller på anden måde, der ved inddragelse af eleven belyser elevens perspektiv. Elevens perspektiv og eventuelle synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med elevens alder og modenhed. Eleven kan ved samtale med skolen lade sig bistå af en eller flere bisiddere.

Stk. 2 Forpligtelsen til, inden skolen træffer en beslutning om udskrivning, at inddrage eleven ved samtale gælder ikke, hvis det må antages at være til væsentlig skade for eleven.

Stk. 3 Skolen skal sikre skriftlig dokumentation for inddragelse efter stk. 1. eller for grundlaget for undladelse efter stk. 2.

Tidligere var høringspligten kun reguleret i FN’s børnekonvention, hvor det også fremgår at skolens ledelse bør sørge for, at eleven bliver hørt om udskrivningen eller bortvisningen og får mulighed for at fremsætte sine egne synspunkter. Skolen skal følge Friskolelovens §4a, hvor høringspligten blandt andet også omfatter kravet om skriftlig dokumentation. Ligeledes bør skolens evt. procedurebeskrivelse også henvise til Friskoleloven og ikke FN's børnekonvention.

Ministeriet har den 29. juni 2023 udgivet en revideret vejledning om inddragelse af elever forud for udskrivning fra blandt andet frie grundskoler. Vejledningen og efterfølgende publikationer er lavet i et samarbejde med skoleforeningerne og andre interessenter;

Vejledning om inddragelse forud for udskrivning fra juni 2023

Slides fra STUK's opsamlingsmøde om tematisk tilsyn med udskrivninger 2023

Tidligere publikationer om elevers rettigheder i relation til udskrivninger:

Sådan inddrages eleverne (pdf)

At lytte og inddrage (pdf)

Jeg har ret til at blive lyttet til (pdf)

 

Senest opdateret: 12. januar 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os