Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Graviditets-, barsels- og forældreorlov - omsorgsdage (se cirkulæret)

OBS; Ekstra orlov til tvillingeforældre fra 1. maj 2024

Fra 1. maj 2024 tildeles tvillingeforældre (også adopterede) 26 ugers ekstra orlov.

Se mere her i LS Aktuelt fra uge 15 på side 2

Den statslige barselsaftale gælder for ansatte med overenskomst på frie grundskoler (ledere, lærere, børnehaveklasseledere, pædagogisk personale under AFG-overenskomst (BUPL/FOA), samt ansatte under 3F- og HK-overenskomsterne.

For ansatte uden overenskomst er det et aftalespørgsmål, hvorvidt den ansatte er ansat med ret til barselsaftalen eller barselsloven.

Der er 1. juli 2022 trådt en ny barselslov i kraft. Denne gælder for forældre til børn født den 2. august 2022 eller senere. Forældre til børn født før 2. august 2022 er fortsat omfattet af de hidtidige regler. Den primære justering i barselsloven - og den tilhørende statslige barselsaftale - vedrører øremærket barsel. 

Sekretariatet har udarbejdet en samlet Barselsvejledning, se herunder.  I vejledningen finder du information om de mest almindelige regler og vilkår for barsel ved fødsel og adoption, ligesom du kan orientere dig i fordeling af orlov, varsling af orlov, samt håndtering af og regler for løn og refusion.  

Ny barselsvejledning fra Lilleskolerne, november 2022

Ligeledes kan du her finde et overblik over fordeling af ugerne til mor og far/medmor og hvilke rettigheder i forhold til fravær, dagpgenge og løn, der knytter sig hertil. 

Rettighedsoversigt; FRAVÆRSRET - DAGPENGERET - LØNRET

Det bagvedliggende administrationsgrundlag for vejledningen kan findes her:

Cirkulære om administrationsgrundlag til barsel, adoption og omsorgsdage af 30. juni 2022

Vi anbefaler , at medarbejder kontakter sin faglige organisation og beder denne være sig behjælpelig med udarbejdelse af en barselsplan. Statens administration har udarbejdet baselsskabeloner til mor og far/medmor, som er et godt værktøj til at få lavet en endelig barselsplan.

Link til statens barselsplaner

Skolerne indhenter refusion dagpenge via Udbetaling Danmark på Virk.dk og hos staten via flexbarsel.dk 

Der kan søges om vikartilskud fra Fordelingssekretariatet

Udover ovenstående har vi linket op til nyttige vejledinger og cirkulærer m.v. hvor du kan læse mere om regler og administration på barselsområdet

Vejledning om ret til fravær med barselsdagpenge for forædre til et barn født efter 2. august 2022

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (barselsaftalen) af 18. maj 2021

Graviditet, barsel og adoption - Personale Administrativ Vejledning (PAV), kap. 25

Beskæftigelsesministeriets 'spørgsmål-svar' vedrørende ny orlovsmodel og skematisk overblik over varslingsreglerne for orlov

Statens barselsvejledning 2012

Regler for børn født før 2. august 2022

Forældre til børn født før 2. august 2022 følger hidtidige regler. Du kan derfor fortsat finde de fleste svar på spørgsmål i forhold hertil på de de indsatte links herover. 

Senest opdateret: 1. maj 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os