Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Graviditets-, barsels- og forældreorlov

Den statslige barselsaftale gælder for ansatte med overenskomst på frie grundskoler (ledere, lærere, børnehaveklasseledere, pædagogisk personale under BUPL-overenskomst, samt ansatte under 3F- og HK-overenskomsterne.

For ansatte uden overenskomst er det et aftalespørgsmål, hvorvidt den ansatte er ansat med ret til barselsaftalen eller barselsloven.

Der er 1. juli 2022 trådt en ny barselslov i kraft. Denne gælder for forældre til børn født den 2. august 2022 eller senere. Forældre til børn født før 2. august 2022 er fortsat omfattet af de hidtidige regler. Den primære justering i barselsloven - og den tilhørende statslige barselsaftale - vedrører øremærket barsel. 

I nedenstående notat har sekretariatet udarbejdet et kort resumé af den nye lovgivnings betydning for administration af den statslige barselsaftale. I notatet omtales de enkelte former for orlov (graviditet, barsel og forælreorlov) ligesom vi adresserer håndtering af lønudbetalinger. 

Notat om nye barselsregler og den tilhørende administrative vejledning fra MEDST og CFU

Cirkulære om administrationsgrundlag til barsel, adoption og omsorgsdage af 30. juni 2022

I forlængelse af ovenstående bemærkes desuden, at der er en række varslingsregler knyttet til, hvornår mor henholdsvis far/medmor skal informere om orlovsbehov eller -ønsker. Disse regler kan læses i administrationsgrundlaget (se ovenfor), men kan også ses i en meget enkel overskuelig fremstilling på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Vi anbefaler i denne forbindelse, at medarbejder kontakter sin faglige organisation og beder denne være sig behjælpelig med udarbejdelse af en barselsplan.

Beskæftigelsesministeriets 'spørgsmål-svar' vedrørende ny orlovsmodel og skematisk overblik over varslingsreglerne for orlov

Skolerne indhenter refusion dagpenge via Udbetaling Danmark på Virk.dk og hos staten via flexbarsel.dk 

Der kan søges om vikartilskud fra Fordelingssekretariatet

Udover ovenstående har vi endvidere indsat følgende nyttige link, hvor du kan læse mere om regler og administration på barselsområdet

Vejledning om ret til fravær med barselsdagpenge for forædre til et barn født efter 2. august 2022

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (barselsaftalen) af 18. maj 2021

Graviditet, barsel og adoption - Personale Administrativ Vejledning (PAV), kap. 25

Statens barselsvejledning 2012

Senest opdateret: 9. august 2022/NS

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os