Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Samarbejdsudvalg

Samarbejdsaftalen gælder for alle statslige arbejdspladser uanset størrelsen. Er der flere end 25 medarbejdere på arbejdspladsen, skal der oprettes et samarbejdsudvalg (SU). Hvis der er under 25 medarbejdere, er der ikke pligt til at oprette et SU, men der skal samarbejdes efter de principper, som er indeholdt i samarbejdsaftalen.

De statslige overenskomster på de frie grundskoler omfatter lederne, lærere og bh. kl. ledere. Resterende medarbejdere er ikke omfattet af samarbejdsaftalen - og de skal dermed ikke indgå i opgørelsen over antal ansatte i denne henseende.

Det giver dog ikke mening af udelukke medarbejdergrupper fra samarbejdet, fordi de ikke formelt er omfattet af samarbejdsaftalen. I samarbejdet informeres om og drøftes en række forhold vedrørende arbejdspladsen, som kan være vedkommende for alle medarbejdere. Således må ledelse og medarbejdere sammen finde lokale former for samarbejder som vedrører alle medarbejdere.

Formålet med samarbejdsudvalget er at få et velfungerende og løsningsorienteret samarbejde på arbejdspladsen. Medarbejderne skal involveres i arbejdet med skolens mål og strategi. Der skal skabes et dialogforum, hvor beslutninger og ideer kan drøftes og udvikles mellem ledelse og medarbejdere. Det er altså en mulighed for at oprette et forum, hvor ledelse og medarbejdere kan sparre med hinanden.

Det er muligt, ved lokal aftale, at slå samarbejdsudvalget sammen med arbejdsmiljøudvalget. Sådan en konstruktion vil betyde, at udvalget skal leve op til reglerne for både samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget. Medlemmer skal også tilbydes den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. I den forbindelse bør det overvejes, hvorvidt arbejdet reelt kan varetages af et enkelt udvalg. Der bør blandt andet ses på skolens størrelse, udvalgets og personalets sammensætning, mængden af arbejdsopgaver i de respektive udvalg, og tiden de har til opgaverne.

Hent vejledning om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg

Ledelse og medarbejderrepræsentanter har pligt til at informere hinanden om arbejdspladsens forhold. Informationen skal så vidt muligt gives både skriftligt og mundtligt. Oplysninger skal gives tids nok til, at det er muligt at gennemføre en grundig drøftelse i samarbejdsudvalget.

Hent samarbejdsaftalen, hvor yderligere blandt andet er beskrevet;

 • Oprettelse af samarbejdsudvalget og deltagerne
 • Ledelsens- og medarbejdernes repræsentanter
 • Informationspligten fra ledelse og medarbejdere
 • Mødetilrettelæggelse og dagsorden
 • Udvalgets drøftelser og opgaver
 • Hvad man gør ved uoverensstemmelser

Hent publikationen - SAMARBEJDE på arbejdspladser med under 25 ansatte

Læs i øvrigt mere på Samarbejdssekretariatets hjemmeside

 

Senest opdateret: 7. december 2023/LL

 • Nyheder & udgivelser
 • Lilleskoler & skoleliv
 • Administration & ledelse
 • Kurser mv.
 • Om os