Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Arbejdstid og opgørelse af arbedstid for ansatte ved lilleskolerne

Årsnorm og normperiode

Arbejdstiden beregnes for lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og administrativt personale som udgangspunkt for en periode på et år (normperioden). Normalt er denne placeret fra 1. august til 31. juli. ER normperioden kortere, beregnes normen for medarbejderen helt præcist på basis af ansættelses- eller fratrædelsestidspunktet.

Årsnormen varierer afhængig af personalegruppe, antal feriedage i perioden, samt skolens konkrete planlægning. Endvidere skal der selvfølgelig være opmærksomhed i forhold til ansættelsesgrad - nedenstående oversigter vedrører således fuldtidsansatte medarbejdere.

Husk iøvrigt også at være opmærksom på eventuel afvikling af særlige feriedage henholdsvis de enkelte medarbejderes seniorordninger m.v.

Der er i nedenstående opgørelse taget hensyn til at St. Bededag ikke mere er helligdag fra 2024.
 

Årsnorm, grundskolelærere og administrativt personale under HK-overenskomst

Vær opmærksom på, at normen ikke er gældende for lærere, der har døgnarbejde ved kostskoler.

Årsnormen beregnes med 1924 bruttonormtimer i en normperiode. For grundskolelærere er ferie som udgangspunkt placeret med de 2 første hverdage i august, 5 dage i uge 42 og de sidste 18 hverdage i juli. Det betyder, at årsnormen bliver som nedenstående:

Skoleåret 2023/24

Løntimer

1924,00 timer

Minus ferie (25 d. x 7,4 t.)

185,00 timer

Minus søgnehelligdage (8 d. x 7,4 t.)  

59,20 timer

Nettoårsnorm

1679,80 timer

 

Skoleåret 2024/25

Løntimer

1924,00 timer

Minus ferie (25 d. x 7,4 t.)

185,00 timer

Minus søgnehelligdage (8 d. x 7,4 t.)  

59,20 timer

Nettoårsnorm

1679,80 timer

 

 

Årsnorm, pædagogisk personale under BUPL/FOA-overenskomst

For pædagogisk personale ansat under overenskomst med BUPL/FOA beregnes årsnormen med udgangspunkt i 7,4 timer pr. dag. Der er i beregningen taget udgangspunkt i at der afvikles 25 dages ferie i perioden:

Skoleåret 2023/24

Løntimer (262 d. x 7,4 t.)

1938,80 timer

Minus ferie (25 d. x 7,4 t.)

185,00 timer

Minus søgnehelligdage (8 d. x 7,4 t.)  

59,20 timer

Nettoårsnorm

1694,6 timer

 

Skoleåret 2024/25

Løntimer (261 d. x 7,4 t.)

1931,40 timer

Minus ferie (25 d. x 7,4 t.)

185,00 timer

Minus søgnehelligdage (8 d. x 7,4 t.)  

59,20 timer

Nettoårsnorm

1687,2 timer

 

 

Teknisk servicepersonale ansat under 3F-overenskomst

Udgangspunktet er en ugentlig arbejdstidsnorm på 37 timer for fuldtidsansatte, som opgøres over en 4 ugers periode.

For medarbejdere, som har varierende arbejdstid fra uge til uge, skal der udarbejdes en tjenesteliste, som omfatter mindst 4 uger med angivelse af arbejdstidens placering og fridagenes placering. Listen skal også omfatte opgaver i forbindelse med arrangementer – f.eks. møder og skolefester.
 

Opgørelse af arbejdstid

Ved afslutningen af et skoleår har den ansatte krav på en arbejdstidsopgørelse. Der er mange forskellige måder at leve op til kravet på, og der er ingen formkrav til opgørelsen. Nogle har IT-systemer der er sat op til at kunne løse dette, andre klarer det manuelt evt. ud fra opgaveoversigten med supplerende bemærkninger. Det væsentlige er at arbejdsgiver og ansatte er enige om hvad der timemæssigt har gået for sig det seneste skoleår. Det er en god idé at medarbejder og skole via underskrift erklærer enighed.

Evt. overarbejde udbetales med tillæg på 50% eller overføres til afspadsering i det kommende skoleår – også med et tillæg på 50%. Det er ledelsen, der vælger om overarbejdet skal afspadseres eller udbetales. For deltidsansatte betales ikke 50% i tillæg, med mindre årsnormen for fuldtidsansatte overskrides. For deltidsansatte betales derimod pension af timerne op til fuldtidsnormen. Timelønnen opgøres som 1/1924 af årslønnen af den fast påregnelige løn. Det er løn uden pensionsbidrag (såvel eget som arb. giver), engangsvederlag mv.

Læs mere om beregningsgrundlaget

Vejledning i opgørelse af arbejdstid - Moderniseringsstyrelsen, 3. maj 2016

Senest opdateret: 29. maj 2024/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os