Lilleskolernes Sammenslutning

Vold og trusler mod medarbejdere

Vold er ikke kun fysisk vold, men også psyksik vold fx i form af trusler og krænkende adfærd. 

Magtanvendelse på skolen

Medarbejdere på frie grundskoler har ingen konkret lovmæssig hjemmel til magtanvendelse. I den nedenstående tekst gennemgås derfor retningslinjer i forbindelse med magtanvendelse.

Overordnede retningslinjer

Kun i ganske særlige tilfælde kan magt anvendes for at afværge, at et barn eller ung gør skade på sig selv, udøver vold mod andre, ødelægger eller beskadiger ting. Dette kan alene ske, hvis barnet eller den unge har påbegyndt et overgreb, som det ikke er muligt at forhindre eller standse på andre måder end ved anvendelse af magt.

Konfliktsituationer skal altid søges løst ved hjælp af pædagogiske midler og metoder og ved barnets/den unges frivillige medvirken.

Gældende dansk lovgivning tager højde for situationer, hvor magt må betragtes som nødvendig for at afværge eller modvirke en farlig situation. Det drejer sig primært om situationer, hvor hensynet til en persons egen eller andres sikkerhed vejer tungere end hensynet til, at der ikke må anvendes magt. I disse situationer er anvendelsen af fysisk magt straffri. Loven forudsætter herved, at handlingen står i proportion til situationen og at der således kun anvendes den nødvendige magtudøvelse. Der vil typisk være tale om situationer, hvor manglende indgriben fra medarbejderes side vil medføre endnu større skade end selve magtanvendelsen.

Når medarbejdere håndterer disse situationer i dagligdagen, er det afgørende, at de er helt afklarede med deres handlerum, således at en eventuel tvivl ikke fører til en undladelse af nødvendig handling. Samtidig er det afgørende, at børn og unge ikke udsættes for straf eller krænkende behandling.

Eksempel på konkrete retningslinjer

 • Medarbejdere må og skal afværge en situation, hvor et barn eller ung bliver til fare for sig selv.
 • Medarbejdere må og skal modvirke en situation, hvor et barn eller ung bliver eller er i overhængende fare for at blive udsat for et angreb fra et andet barn eller ung.
 • Medarbejdere må og skal afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på dem selv.
 • Medarbejdere må og skal afværge omfattende beskadigelse eller ødelæggelse af materielle ting.

Skolelederen

I tilfælde af magtanvendelse orienteres skolens leder straks.

Skolelederen skal sørge for at få en meget præcis beskrivelse af hændelsesforløbet fra både medarbejder og elev.

Frie grundskoler har i øvrigt ingen pligt til at indberette magtanvendelse til nogen myndighed.

Medarbejderen

Ved magtanvendelse bør medarbejderen hurtigst muligt og senest indenfor 24 timer lave en skriftlig registrering af episoden. Det er den person, der har foretaget magtanvendelsen, som skal udfylde en form for magtanvendelsesskema.

Skemaet afleveres til skolelederen. Den skriftlige registrering med leders påtegning lægges i personalemappen.

Har skolelederen mistanke om, at der er fundet uberettiget magtanvendelse sted, bør skoleleder kontakte foreningens sekretariat i forhold til yderligere.

Danmarks Lærerforening har udarbejdet en pjece omhandlende vold, trusler og magtanvendelse;

Pjecen er forfattet fra medarbejderens synsvinkel, men den kommer godt omkring mange arbejdsmiljømæssige aspekter i forbindelse vold, trusler og magtanvendelse på skoler. Endvidere indeholder pjecen diverse bilag, som AMO kan lade sig inspirere af;

 • Hændelsesskema ved registrering af fysisk eller psykisk vold
 • Procedure ved arbejdsskader – hvem gør hvad
 • Udsat for vold og trusler på arbejdspladsen
 • Forebyggelse
 • Inspiration til voldspolitik
 • Inspiration til skema ved magtanvendelse
 • Inspiration til retningslinjer ved magtanvendelse

Elev og forældre

Medmindre den magtanvendelse, der er fundet sted må vurderes som strafbar (legemlig afstraffelse eller nedværdigende behandling) og ikke for at afværge, at eleven øver vold mod sig selv eller andre, eller ødelægger eller beskadiger ting, kan sagen holdes mellem skolen, eleven og forældrene, der hurtigt bør inddrages – både med grundig orientering og i det videre forløb.

 

Senest opdateret: 6. november 2023/LL

 • Nyheder & udgivelser
 • Lilleskoler & skoleliv
 • Administration & ledelse
 • Kurser mv.
 • Om os