Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Specialundervisning / PPR / samarbejde med kommunen

Frie grundskoler skal give specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, supplerende undervisning og anden faglig støtte, som ikke kan understøttes alene ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, samt yde personlig assistance til elever, der har brug for den nævnte støtte.

Det er skolelederens ansvar at indstille en elev på en fri grundskole til en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV), hvis det vurderes, at eleven har behov for specialpædagogisk bistand. En indstilling afgives som regel af skolens leder, men kan også foretages af forældrene eller af eleven selv.

Skolekommunen skal yde vederlagsfri pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR). En fri grundskole kan søge rådgivning om specialundervisning hos den kommune, skolen ligger i. Kommunen skal give skolen vederlagsfri pædagogisk-psykologisk rådgivning. Skolen kan for eksempel få hjælp til pædagogiske-psykologiske udredninger af elever med vanskeligheder og vejledning i undervisning af elever med særlige behov. Elever på en fri grundskole skal modtage samme støtte som kommunens øvrige elever. Alle frie grundskoleelever har ret til rådgivning fra den kommune, skolen ligger i, også selvom de bor i en anden kommune.

En vurdering af hvilke foranstaltninger der er de rette for det enkelte barn, kræver i høj grad samarbejde mellem mange aktører. De Frie grundskolers foreninger, Undervisningsministeriet og KL har udgivet en vejledning målrettet til ledelsen på en fri grundskole og den kommunale forvaltning. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, der giver indblik i eksisterende lovgivning, ansvar og forpligtelser i forhold til samarbejdet mellem den frie grundskole og den kommunale forvaltning, særligt i forhold til samarbejdet om sårbare børn og unge. Udsnit af indhold i vejledningen;

 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
 • Specialundervisning
 • SSP-samarbejde
 • Underretningspligt
 • Anbringelser, modersmålsundervisning, tosprogede
 • Barnets sundhed
 • Overgang fra daginstitution, ved skoleskift, til ungdomsuddannelse
 • Skoletransport og kommunale tilskud
 • Forældrenes tilsynspligt

Hent vejledning om samarbejde mellem frie grundskoler og kommunen

Det er muligt for frie grundskoler at søge om tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt tilskud til personlig assistance og hjælpemidler. For at få tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand skal skolen opfylde tre betingelser;

 1. Eleven har behov for og modtager støtte i mindst ni undervisningstimer ugentlig
 2. Skolen har en aktuel skriftlig udtalelse fra PPR
 3. Skolen har en skriftlig plan for indsatsen for eleven

Læs mere her om specialundervisning og taxametermodel

Læs mere her om anden specialpædagogisk bistand

 

Senest opdateret: 1. juni 2023/LL

 • Nyheder & udgivelser
 • Lilleskoler & skoleliv
 • Administration & ledelse
 • Kurser mv.
 • Om os