Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Prøver mv.

Jf. Kapitel 2a i lov om friskoler skal eleverne i en fri grundskole, der giver undervisning på 8. og 9. klassetrin, aflægge folkeskolens afgangseksamen, medmindre skolen har meddelt Børne- og Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne.

Skolen skal på sin hjemmeside på offentliggøre, om den tilbyder prøver, herunder om den delvist er fritaget for prøveafholdelse, fordi den ikke fører til prøve i kristendom, eller fordi den ikke fører til prøve i historie. Skolen skal også orientere forældrene om ovenstående i forbindelse med indmeldelsen af børn i skolen.

Lov om friskoler og private grundskoler mv.

Se mere i linket herunder, hvor Børne- og undervisningsministeriet har samlet love, regler og nyheder vedørende afgangsprøverne. Den 2. september 2022 trådte en ny prøvebekendtgørelse i kraft, som blandt andet omhandler muligheden for at udpege en eller flere prøveansvarlige. Du finder nyheder og nyhedsbreve fra UVM nederst på siden i nedenstående link.

De regler om afgangseksamen, prøven på 8. klassetrin og 9.-klasseprøverne, der gælder for folkeskolen og dens elever, gælder tilsvarende for en fri grundskole og dens elever. Prøvebekendtgørelsen er således også gældende for frie grundskoler, der er prøveafholdende.

Få overblik over folkeskolens prøver, datoer, orienteringer og tilmeldinger

Prøvebekendtgørelsen

Regler for brug af digitale hjælpemidler i 23/24 og 24/25;

Prøvekontoret har den 27. november 2023 udsendt brev til alle prøveafholdende skoler om diverse regler om brug af digitale hjælpemidler fx grammetikkontrol ved sprogprøver samt ChatGPT mv.

Hent brevet

Prøvefritagelse fra §36;

Skolens leder fritager en elev fra prøven, hvis eleven på grund af betydelig funktionsnedsættelse ikke, selv ikke på særlige vilkår, kan aflægge prøven. Fritagelse kan omfatte en eller flere prøver eller delprøve.

OBS; §36 er en undtagelsesbestemmelse. Det er kun muligt at fritage i tre tilfælde;

  • Elever med svære indlæringsvanskeligheder
  • Elever med multiple funktionsnedsættelser, fx manglende verbalt sprog
  • Elever med utilstrækkelige danskkundskaber

Det er ikke muligt at fritager elever grundet lavt fagligt standpunkt, sygdom, fravær fra undervisningen, psykiske diagnoser (angst, stress, mistrivsel)

Der er krav om skriftlig dokumentation i form af oplysninger om årsagen til fritagelse, herunder hvilke fag og hvordan der i stedet skal evalueres. Fritagelse skal ske efter samråd med forældre, lærer, elev. Afgørelsen skal ledsages af en beslutning om, hvordan elevens udbytte af undervisningen skal evalueres på anden vis.

Prøver på særlige vilkår

Skolelederen skal tilbyde en særlig tilrettelæggelse af folkeskolens prøver til elever, der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder.

Læs mere her

Vejledning om særlige prøvevilkår samt fritagelse

Tilbud om sygeprøve mv. jf. §18;

En elev, der har været forhindret i at gennemføre en obligatorisk prøve på grund af sygdom, udeblivelse eller af uforskyldt grund, eller som har været forhindret på baggrund af en beslutning truffet af skolens leder i medfør af § 28 eller § 43, skal aflægge en ny prøve snarest muligt, jf. dog § 19. Ved sygdom, udeblivelse eller bortvisning fra andre prøver skal eleven have mulighed for at aflægge en ny prøve snarest muligt.

Oplysninger om fritagelse og udeblivelse skal anføres på afgangsbeviset.

Senest opdateret: 28. november 2023/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os