Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

2. forpligtende forudsætning - Krav til beskrivelser af slutmål, delmål og undervisningsplaner

Der er fire forpligtende forudsætninger i relation til stå mål med kravet. Den anden omhandler kravene, når den frie grundskole selv beskriver undervisningsmål og undervisningsplaner.

Den frie grundskole har frihed til at beskrive egne slutmål, delmål og undervisningsplaner. Den frie grundskole er forpligtet til at beskrive egne slutmål, delmål eller undervisningsplaner, hvis skolens undervisning som samlet hele – eller i enkelte fag eller fagområder – afviger fra enten målene, progressionen, indholdet eller organiseringen af undervisningen i folkeskolen.

Beskrivelserne skal sikre relationen til folkeskolens undervisning

Den frie grundskole har frihed til at organisere undervisningen anderledes, men kravene til beskrivelserne af den frie grundskoles egne slutmål, delmål og undervisningsplaner skal sikre, at undervisningen alligevel ”står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskoleskolen”. Koblingen til folkeskolen sikres ved, at der er krav om en bestemt relation mellem den frie grundskoles egne beskrevne slutmål, delmål og undervisningsmål og folkeskolens Fælles mål:

Relation mellem Fælles mål og den frie grundskoles beskrivelser af egne undervisningsmål og planer Slutmål Delmål (Dansk, engelsek, matamatik, geografi, biologi, fysik/kemi) Undervisningsplaner
Kompetenceområder Kompetenceområderne i Fælles mål skal kunne genkendes i de frie grundskolers slutmål. Kompetenceområderne i Fælles mål skal kunne genkendes i den frie grundskoles delmål.  
Kompetencemål (de afsluttende) Den frie grundskoles slutmål skal kunne sammenlignes med og indebære samme faglige niveau som fagenes / emnernes kompetencemål på det klassetrin, hvor faget / emnet afluttes i folkeskolen. Delmålene skal være beskrevet, så det sandsynliggøres, at de leder frem mod slutmålene. Delmål skal som minimum beskrive, hvornår delmålet skal være opfyldt, og hvilke kompetencer eleven skal have tilegnet sig for at have opfyldt delmålet.  
Færdigheds- og vidensområder     Man skal kunne genkende fagene / emnernes færdigheds- og vidensområder i den frie grundskoles undervisningsplaner. Undervisningsplanerne skal beskrive, hvornår i forløbet skolen arbejder med fagene / emnernes færdigheds- og vidensområder.

 

En fri grundskole skal stå mål med alle folkeskolens obligatoriske fag, mindst ét obligatorisk praktisk/musisk valgfag samt de obligatoriske emner.

Hvis den frie grundskole organiserer og planlægger undervisningen anderledes end i folkeskolen, skal man alligevel kunne identificere de overordnede kompetenceområder og afsluttende kompetencemål for de obligatoriske fag og emner i den frie grundskoles slutmål. Man skal også kunne identificere de overordnede kompetenceområder i skolens beskrivelse af delmål. I den frie grundskoles undervisningsplaner skal man kunne genkende de obligatoriske fag og emners færdigheds- og vidensområder.

Kravene til slutmålene

Slutmålene skal vise, hvor skolen vil nå hen med undervisningen. Den frie grundskole skal minimum formulere slutmål for de tre fagkredse/fagområder, som folkeskolens fag inddeles i, altså minimum tre slutmål for henholdsvis:

 • De humanistiske fag
 • Naturfagene
 • De praktisk/musiske fag

Den frie grundskole skal også fastsætte slutmål for de obligatoriske emner:

 • Færdselslære
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Uddannelse og job

Slutmålene for de obligatoriske emner kan være indeholdt i slutmålene for de enkelte fag/fagområder, hvis skolen, ligesom i folkeskolen, lader undervisningen i de obligatoriske emner indgå som en del af undervisningen i nogle af de obligatoriske fag. Alternativt skal der fastsættes selvstændige slutmål for de tre obligatoriske emner.

Kravene til delmålene

Delmål er de mål, som undervisningen skal lede hen imod på bestemte tidspunkter i undervisningsforløbet frem mod undervisningens afslutning og slutmålene. En fri grundskole skal udarbejde delmål for undervisningen i dansk, matematik, engelsk, geografi, biologi og fysik/kemi. Da der ikke stilles krav til frie grundskoler om en bestemt klassetrinsopdeling, kan den enkelte frie grundskole selv beslutte, hvor mange delmål, der skal være for fagene, og på hvilket trinniveau (tidspunkt i undervisningsforløbet) delmålene skal placeres. Delmålene skal være beskrevet, så det sandsynliggøres, at de leder frem mod slutmålene. Delmålene skal derfor som minimum beskrive, hvornår delmålet skal være opfyldt, og hvilke kompetencer eleven skal have tilegnet sig for at have opfyldt delmålet.

Kravene til undervisningsplanerne

Den frie grundskole skal via beskrivelser sandsynliggøre, at den når de mål, undervisningen i sidste ende skal lede hen imod. Hvor skolens undervisningsmål (slutmål og delmål) beskriver, ”hvor” skolen vil hen med sin undervisning, beskriver undervisningsplanerne, ”hvordan” skolen vil nå derhen.

Man skal kunne genkende fagene/emnernes færdigheds- og vidensområder (Fælles mål) i den frie grundskoles undervisningsplaner. De repræsenterer det grundlæggende faglige indhold i de enkelte fag og emner. Undervisningsplanerne skal også beskrive på hvilke klasse- eller alderstrin, der arbejdes med de forskellige færdigheds- og vidensområder.

Minimumskravet er, at skolen skal formulere undervisningsplaner for de tre fagkredse/fagområder, som folkeskolens fag inddeles i, altså minimum tre undervisningsplaner for henholdsvis: De humanistiske fag – Naturfagene – De praktisk/musiske fag.

Den frie grundskole skal også beskrive undervisningsplaner for de obligatoriske emner: Færdselslære – Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab – Uddannelse og job, hvis ikke emnernes færdigheds- og vidensområder er indeholdt i planerne for de obligatoriske fag / fagområder.

Den frie grundskole skal også beskrive, hvordan det samlede undervisningstilbud giver mulighed for elevernes alsidige personlige udvikling. Dette skal være beskrevet som en integreret del af de enkelte undervisningsplaner for fag og emner eller alternativt være beskrevet i selvstændige undervisningsplaner for arbejdet med elevernes alsidige personlige udvikling.

Senest opdateret: 3. juni 2024/LL

 • Nyheder & udgivelser
 • Lilleskoler & skoleliv
 • Administration & ledelse
 • Kurser mv.
 • Om os