Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Finansiel strategi, risikostyring og likviditet

Frie Grundskoler er ikke underlagt krav om at have bestyrelsesgodkendt finansiel strategi, men hvis man ikke på skolen har en finansiel strategi, så skal revisionen kommentere dette og anbefale at man udarbejder én.

Via budgetarbejdet har mange skolerne allerede en form for finansiel strategi, og det behøver således ikke være et kæmpe arbejde at samle informationerne til et dokument, der kan præsenteres for bestyrelsen og blive til skolens finansielle strategi. Det er selvsagt nødvendigt at behandle skolens finansielle situation de kommende år i forbindelse med budgetarbejdet. Beslutninger, som træffes i forbindelse med budgetvedtagelsen, kan have store indvirkninger på den likvide situation de kommende år.

Skolens finansiel strategi bør indeholde en overordnet målsætning og en række underordnede rammer – så strategien er rammesættende for budgetarbejdet. Hvor overordnet eller konkret strategien skal være er lidt en smagssag, men det skal hænge sammen med, hvor ofte strategien tages op til revision i bestyrelsen.

Strategien skal være et styringsredskab for ledelsen.

En finansiel strategi kan indeholde afsnit om;

 • Målsætning
 • Likvider beholdninger
 • Tegningsret
 • Låntagning, herunder renterisiko
 • Gældsniveau
 • Finansiel risikostyring
 • Anvendelse af rådgivning
 • Procedure for ajourføring og godkendelse

Skabelon; Finansiel strategi (udkast fra BDO 2020)
 

Budget / Finansiering og likviditetsoverblik

Det centrale i arbejdet er skolens driftsøkonomi og den likvide situation. Det er derfor oplagt at tage udgangspunkt i skolens budget for de kommende år. Her vil det være muligt at få belyst hvordan elevaktivitet og driftsøkonomi hænger sammen og herunder også et eventuelt finansieringsbehov – samt skolens evne til at betale sine langsigtede lån og tilknyttede ydelser i takt med at de forfalder.

Skolens budget, for en flerårig periode, bør udarbejdes i løbet af efteråret og herefter præsenteres for bestyrelsen, så det kan godkendes inden årets udgang.

Det bør også lokalt overvejes;

 • Hvem indgår i budgetprocessen?
 • Skal det præsenteres i samarbejdsudvalg?
 • Skal det præsenteres i personalegruppen?
 • Skal det præsenteres som høring inden godkendelse i bestyrelsen?

Gode spørgsmål at stille sig i forbindelse med budgetarbejdet og den finansielle situation;

 • Hvordan ser den likvide situation ud de kommende år sammenholdt med driften?
 • Er der taget beslutninger i bestyrelsen, som har store konsekvenser for skolens finansielle situation?
 • Arbejdes der i bestyrelsen med projekter om køb/salg af ejendom eller ombygninger – hvor der kræves en finansiel analyse?
 • Ejer skolen bygninger; hvor stor er belåningsgraden?
 • Kan det give mening at omlægge lån?
 • Hvordan placeres overskudslikviditet?
 • Skal der indfries skyldige poster i forhold til indefrosne feriemidler?
 • Bør man overveje en kassekredit?
 • Er der et udtalt kapitalbehov, hvor man er nødt til at arbejde med alternative finansieringsløsninger?
 • Bør man overveje at kontakte andre banker for at få revurderet bankengagementet?
 • Bør man overveje at kontakte en rådgiver evt. bankmægler?

 

Senest opdateret: 10. august 2022/LL

 • Nyheder & udgivelser
 • Lilleskoler & skoleliv
 • Administration & ledelse
 • Kurser mv.
 • Om os