Lilleskolernes Sammenslutning

Alt om lovgivning på skoleområdet

Her finder du nyheder om love, bekendtgørelser m.m. som gælder for frie grundskoler.

Under de enkelte undersider bringer vi de vigtigste regelsæt

Seniorordninger

Reglerne om seniorordninger findes i de forskellige overenskomster.

Fra d. 1. april 2022 gælder en ny aftale om seniorbonus, som supplerer seniorordningerne i overenskomsterne. Aftalen om seniorbonus gælder fuldt ud for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler. Den er desuden implementeret i overenskomsterne med HK og 3F, men ikke i BUPL/FOA.

Seniorordningerne i de forskellige overenskomster

Overenskomst for Lærer og børnehaveklasseledere jf. protokollat om arbejdstid §13 og 13a:

Ansatte der d. 31. juli 2013 var fyldt 57 år, har ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt med fuld løn og pension.

Ansatte der ikke var fyldt 57 år d. 31. juli 2013 bevares retten til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt med tilsvarende lønnedgang, dog med fuld pension.

Retten gælder fra den normperiode den ansatte fylder 60 år.

Overenskomst 3F §21:

Ansatte har ret til 5 betalte seniordage årligt fra det fyldte 60 år. Læses som fra det kalenderår, hvor pågældende fylder 60 år.

Overenskomst HK §9:

Ansatte har ret til til 3 selvbetalte fridage, de sidste fem år inden folkepensionsalderen.

BUPL-overenskomst §9:

Ansatte har ret til 5 betalte seniordage pr. år fra det kalenderår, hvor den ansatte fylder 58 år.

Husk ansatte under BUPL-overenskomst er ikke omfattet af den nye seniorbonusordning.

Seniorbonus

Aftalen er gældende fra 1. april 2022, men optjening bliver i det første år beregnet på baggrund af lønnen fra 1. januar 2022. 

Den nye aftale om seniorbonus medfører, at ansatte har ret til en årlig bonus på 0,8 % af den sædvanlige årsløn fra og med det kalenderår, hvor de fylder 62 år. 

Den enkelte ansatte har, efter eget ønske, følgende muligheder med seniorbonussen:

  • Udbetaling som løn med førstkommende lønudbetaling efter optjeningsåret, dvs. første gang i januar 2023.
  • Ekstraordinært pensionsbidrag, som indbetales med først kommende lønkørsel efter optjeningsåret, dvs. første gang i januar 2023.
  • Konvertering til op til 2 seniordage, der kan afvikles året efter optjeningsåret. Skolens ledelse skal, efter dialog med medarbejderen, placerer seniordagene til afvikling i kalenderåret 2023. Den ansattes ønsker skal så vidt muligt imødekommes. Hvis skolen ikke placerer fridagene, vil de blive overført til næste kalenderår. Ledelsen og den ansatte kan også på forhånd aftale, at fridagene overføres til næste kalenderår. Dagene kan afvikles som hele eller halve dage. Dagene kan efter aftale afholdes som timer.

Hvis den ansatte ønsker at konvertere bonussen til enten seniordage eller ekstraordinært pensionsbidrag, skal vedkommende meddele det til skolens ledelse senest d. 1. oktober i optjeningsåret. Valget om konvertering gælder kun for et år ad gangen. 

Beregning af seniorbonus sker på baggrund af sædvanlige årsløn, hvori der indgår såvel basisløn/skalatrinsløn som funktionstillæg, kvalifikationstillæg, undervisningstillæg, områdetillæg, samlet pension og andre fast påregnelige løndele.

Hent cirkulære om beregning af løn under betalt fravær

Ved såvel tiltræden som fratræden i løbet af et kalenderår, har den ansatte ret til en forholdsmæssig andel af seniorbonussen.

Hent cirkulære om seniorbonus fra december 2021

Senest opdateret: 25. januar 2023/LL

  • Nyheder & udgivelser
  • Lilleskoler & skoleliv
  • Administration & ledelse
  • Kurser mv.
  • Om os